ประตูเหล็กต้านแรงระเบิด | ศุภริช
  Line : @suparich , Sale Support : 02-509-4438 , info@suparich.co.th

ผลิตภัณฑ์

ประตูเหล็กต้านแรงระเบิด

ประตูเหล็กต้านแรงระเบิด (Blast Resistant Steel Doors)

บริษัท ศุภริช จำกัด สามารถออกแบบและผลิตประตูเหล็กต้านแรงระเบิดตามมาตรฐาน ASCE (American Society of Civil Engineers)

ระดับชั้นของการออกแบบประตูเหล็กต้านแรงระเบิด เพื่อคัดแยกชั้นคุณภาพของประตูเหล็กต้านแรงระเบิด ASCE ได้แบ่งประเภทของประตูโดยใช้ค่าแรงดันของระเบิด
เชิงสถิติเทียบเท่า (Equivalent static pressure) ดังนี้

  • ชั้นคุณภาพทั่วไป (Low-range door)
    : สำหรับประตูเหล็กที่ต้านแรงดันของระเบิดเทียบเท่าได้อย่างน้อย 21 kPa (3 psi)
  • ชั้นคุณภาพกลาง (Mid-range door)
    : สำหรับประตูเหล็กที่ต้านแรงดันของระเบิดเทียบเท่าได้อย่างน้อยระหว่าง 21 ถึง 172 kPa (3 psi ถึง 25 psi)
  • ชั้นคุณภาพสูง (High-range door)
    : สำหรับประตูเหล็กที่ต้านแรงดันของระเบิดเทียบเท่าได้มากกว่า 172 kPa (มากกว่า 25 psi)

STANDARD OPENING WIDTH
(W) 1000 x (H) 2100 mm. (SINGLE DOOR)
(W) 1800 x (H) 2100 mm. (DOUBLE DOORS) brs1
MAXIMUM OPENING WIDTH
(W) 1500 x (H) 3000 mm. (SINGLE DOOR)
(W) 3000 x (H) 3000 mm. (DOUBLE DOORS) brs2